tada logo 135

Tài liệu miễn phí

Kiến Thức Website Cơ Bản

Tài liệu dành cho Chủ Doanh Nghiệp, Marketing cần phải biết để nắm kiến thức cơ bản để phát huy hiệu quả của website vào hoạt động kinh doanh.

  • Hiểu rõ ứng dụng của website cho trong kinh doanh
  • Kiến thức & tư duy UX/UI trong thiết kế
  • Các chức năng hữu ích website cần có
  • Cách phát triển nội dung hiệu quả trên Website
  • Tài liệu đính kèm liên quan đến Digital Marketing

Điền thông tin để tải tài liệu ngay