Tạo Form

Hướng dẫn tạo Form bằng Elementor Pro.

Lợi ích của Elementor Form:

  • Có sẵn
  • Tích hợp vào Elementor Form có sẵn
  • Dễ sử dụng
  • Nhiều tính năng, hơn Contact Form 7 mặc định